Årsmöte 2019 i Karlbergs BK

kb-pelleFrån kansliet

Dag: Torsdagen den 14 mars 2018
Tid: 18.00
Plats: Stadshagens IP, Klubbhuset

På årsmötet kommer verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse samt revisorernas årsberättelse att presenteras. Följande är den agenda och proposition som styrelsen vill lägga till årsmötets handlingar:

Mötets öppnande

 1. Fastställande av röstlängd för årsmötet
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av två justerare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll
 6. Föredragning av styrelsen årsberättelse
 7. Frågan om fastställande av balansräkningen per den 31 december
 8. Föredragning av revisorernas årsberättelse
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
 10. Val av ordförande
 11. Val av styrelseledamöter samt val av eventuell styrelsesuppleant
 12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 13. Val av valberedning
 14. Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av medlem
 • Förslag till ändring av verksamhetsavgifter – Proposition 1

Ändring av verksamhetsavgifter

Proposition 1

Styrelsen föreslår årsmötet att tillstyrka styrelsens föreslagna proposition.

Mötets avslutande

Med vänlig hälsning
Styrelsen Karlbergs BK

Kommentarer

kommentarer