Kallelse och dagordning för årsmöte 25/3

kb-pelleNyheter KB fotbollLeave a Comment

Härmed kallas till ordinarie årsmöte 2013 i Karlbergs Bollklubb.

Tid: måndag den 25 mars 2013, kl 19.00

Plats: Klubbhuset, Stadshagens IP · Stockholm

Dagordning, se nedan

Hjärtligt välkommen

Styrelsen Karlberg Bollklubb

 

Dagordning för ordinarie årsmöte 2013 i Karlbergs Bollklubb.
Tid: måndagen den 25 mars 2013, kl 19.00
Plats: Klubbhuset, Stadshagens IP • Stockholm

 

1. Mötets öppnande

2.  Fastställande av röstlängd för årsmötet

3. Fråga om mötets behöriga utlysande

4. Val av ordförande för mötet

5. Val av sekreterare för mötet

6.  Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll

7. Föredragning av styrelsen årsberättelse

8.  Frågan om fastställande av balansräkningen per den 31 december

9.  Föredragning av revisorernas årsberättelse

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar

11. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår

12. Val av ordförande

13. Val av styrelseledamöter samt val av eventuell styrelsesuppleant

14. Val av valberedning

16. Inlämnade motioner och ärenden väckta av styrelsen

17. Mötets avslutande

Kommentarer

kommentarer

Lämna ett svar