Kallelse till årsmöte i Karlbergs BK 2018

kb-pelleFrån kansliet

Dag: Onsdagen den 7 mars 2018
Tid: 18.00
Plats: Stadshagens IP, Klubbhuset

På årsmötet kommer verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse samt revisorernas årsberättelse att presenteras. Följande är den agenda och proposition som styrelsen vill lägga till årsmötets handlingar:

Mötets öppnande

 1. Fastställande av röstlängd för årsmötet
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av två justerare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll
 6. Föredragning av styrelsen årsberättelse
 7. Frågan om fastställande av balansräkningen per den 31 december
 8. Föredragning av revisorernas årsberättelse
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
 10. Val av ordförande
 11. Val av styrelseledamöter samt val av eventuell styrelsesuppleant
 12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 13. Val av valberedning
 14. Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av medlem
 • Förslag till ändring i stadgar – Proposition 1

Ändring i föreningens stadgar

Styrelsen vill lägga till två meningar i paragraf 10 i föreningens stadgar.Vi ser att föreningen möjligtvis skulle få en bättre representation om fler medlemmar kunde vara delaktiga i föreningens högsta beslutande organ; Årsmötet. Styrelsen förslag är att:

Medlem under 12 år ska företrädas av målsman och då ges rösträtt på årsmöte.

Medlem från 12 år och under 18 år får företrädas av målsman och då ges rösträtt på årsmötet.

Styrelsen föreslår årsmötet att tillstyrka styrelsens föreslagna proposition.

Mötets avslutande

Med vänlig hälsning
Styrelsen Karlbergs BK

Kommentarer

kommentarer